หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของตำบลบ้านเบิก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก
1
2
3
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
 
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 33 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 31 รายกา [ 22 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นส. ด่วน ที่ ลบ 0023.4/ว 4576 ลว 16 กันยายน 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 74 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 80 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 9 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าเบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564) [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) [ 8 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
 
   
 
อบต.หนองบัว กิจกรรมมอบหน้ากากผ้าอนามัยและแอลกอฮอล์สเปรย์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 68 
อบต.บ้านกล้วย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ซับจำปา โครงการ ส่งเสริม สุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนตำบลซับจำปา [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับจำปา ปลูกต้นจำปีสิรินธร ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.แก่งเสือเต้น ท่านพิบูล โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบน้ำ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับจำปา โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนตำบลซับจำปา [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาช [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ที่ 03 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุม [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ที่ 261-2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ที่ 03-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระเบียน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ที่ 005-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ป [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระเบียน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงใน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
 
   
 


อบต.ชอนน้อย จ้างปรับปรุงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมลำรางสาธารณะบริเวณวัดศรีประชาราม หมู่ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ชอนน้อย จ้างปรับปรุงป้ายระบุชื่อถนนสาย-ซอยในพื้นที่ตำบลชอนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.แก่งเสือเต้น จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๙๙๑๒ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แก่งผักกูด จ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอสะพานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 - หมู [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แก่งผักกูด จ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แก่งผักกูด จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายสมพิศ สลุงอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งผักกูด [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าวุ้ง จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้กักตัว จำนวน 3 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าวุ้ง จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้กักตัว จำนวน 4 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ดีลัง จ้างเหมารถแบคโฮและรถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ดีลัง ซื้อวัสดุที่ใช้ในสถานที่พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.กุดตาเพชร จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านยุบเสลี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.กุดตาเพชร จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามคลองไร่นางแพง แก้วก้อน หมู่ที่ 8 บ้านหินลาว โดยวิธีเฉ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.กุดตาเพชร จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามคลองส่งน้ำฝายซับพลู หมู่ที่ 1 บ้านหนองปล้อง โดยวิธีเฉ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.กุดตาเพชร ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) สำหรับ ศพด.บ้านกุดตาเพชร โ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.กุดตาเพชร ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) สำหรับ ศพด.บ้านราษฎร์บำรุง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.กุดตาเพชร ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) สำหรับ ศพด.บ้านหินลาว โดยวิธ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่ามะนาว จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองเดื่อพัฒนา ตำบลท่ามะน [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.เขาพระงาม จ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวเคลือบมันหน้าปกสี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.พุคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ. 89-001 จากสายสะพานคลอ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.พุคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ. 89-002 จากสายแยกทางหล [ 23 ก.ย. 2564 ]

 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

-สินค้า OTOP-

วัดบ้านม่วง
สถานที่สำคัญ
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
ร้องเรียน ร้องทุกข์  
ตลอด 24 ชม.  
 
Link
ที่น่าสนใจ
 
คู่มือประชาชน  
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
คำแนะนำชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านเบิก อ.ท่าวุัง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.ย. 2564)    อ่าน 19  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-853-3965
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี 15150
  โทรศัพท์ : 036-799-062
  โทรสาร : 036-799-062
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
  จำนวนผู้เข้าชม 132,199 เริ่มนับ 2 ก.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.บ้านเบิก

facebook
อบต.บ้านเบิก
อบต.บ้านเบิก